ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, คุ้มครองสูง
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, จ่ายค่ารักษาตามจริง
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อนอน รพ.

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ประกันสุขภาพที่ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริง ทั้งจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์

 • คุ้มสุดปัง กับค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋า จ่ายไม่ถึงหมื่น* รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • คุ้มเหมาเหมา กับค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่ารักษาพยาบาลในการผ่าตัด ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัดและค่ารังสีรักษาโรคมะเร็งจ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มเกินคุ้ม กับค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU จ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มแล้วคุ้มอีก กับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. จ่ายให้ตามจริง
 • คุ้มเกินใคร กับบริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) ไม่มีค่าใช้จ่าย***

* กรณีผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี ซื้อ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า แบบมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 9,539 บาท

** มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เพียง 14 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ในกรณีที่เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเพื่อการรักษาพยาบาลเนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและกรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

*** เป็นการให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ การให้บริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ

Swipe to view more

ความคุ้มครอง  ผลประโยชน์ (บาท)
วงเงินความคุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ) ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน
    (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ รวมกรณี ICU)
2,000
1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน
    (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ รวมกรณี ICU)
500
1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน
    (สูงสุด 60 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน
    (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
1,000
1.5 ค่ายากลับบ้าน ต่อครั้ง
    (ไม่เกิน 7 วันต่อการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง)
1,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
    - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
    - ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
    - ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
    - ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)


จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าเคมีบำบัดและรังสีรักษาโรคมะเร็ง ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง 
2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
     (เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น)
2.4 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 
2.5 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 11 - 69 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้ายกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์
 • เบี้ยประกันภัยบนเว็บไซต์นี้ เป็นเบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า เท่านั้น ทั้งนี้ยังไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก/ เบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ/ เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครองข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
เพราะเรารู้ว่าคุณอยากคุยกับตัวแทนที่รู้ใจ และเข้าใจความต้องการของคุณ และจะดีกว่าถ้ามีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกัน
ลองค้นหาตัวแทน แค่เลือกพื้นที่ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความสนใจของเขาที่ตรงกับคุณ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต