Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเพื่ออนาคตบุตร ประกันเพื่อการออมและลดหย่อนภาษี ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางตัวแทน ธนาคาร และช่องทางขายตรง

ด้วยแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงพร้อมให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์, คอลเซ็นเตอร์ 1373, LINE @azayfan และ แอปพลิเคชัน My Allianz ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง

อลิอันซ์ อยุธยา เป็นประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข เราทำให้เรื่องประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
คณะผู้บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ

อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทย

ในฐานะผู้นำด้านประกันชีวิตในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย เราสัญญาที่จะมอบบริการอย่างดีเยี่ยมในทุกๆช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลูกค้า เราเชื่อในการรับฟังลูกค้าเพื่อการพัฒนาความเข้าใจรูปแบบของการใช้ชีวิตที่ หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเปิดรับทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจากลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย รวมทั้งองค์กรวิจัยภายนอก เพื่อที่จะนำทุกความคิดเห็นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ การบริการ และช่องทางการจัดจำหน่าย อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต พร้อมมอบบริการแบบ ทุกเมื่อ เพื่อคุณ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ดำรงอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสาธารณชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายอย่างเป็นธรรม และตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ความผันผวนต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการทำงานที่มีความชัดเจนโปร่งใส รวมถึงระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
  3. การรักษาความสุจริต บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสุจริตเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตนั้น ย่อมส่งผลกระทบในด้านลบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัทฯ และสังคมในหลายๆ ด้าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการค

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับมติการต่ออายุการรับรอง “บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2564-2567 บริษัทฯ รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330