Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

คณะผู้บริหาร

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทมัส วิลสัน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

โทมัส วิลสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอลิอันซ์ประจำประเทศไทย
โรเบิร์ต พอล เกรย์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

โรเบิร์ต พอล เกรย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ประจำประเทศไทย
ชารอน ตัน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ชารอน ตัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิรงค์ พัฒนกำจร ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

วิรงค์ พัฒนกำจร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน
ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ประจำประเทศไทย
สก๊อต คาเมรอน ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

สก๊อต คาเมรอน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย
พัชรา ทวีชัยวัฒนะ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า ประจำประเทศไทย
กิตติ ปิณฑวิรุจน์ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

กิตติ ปิณฑวิรุจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และการตรวจสอบ ประจำประเทศไทย
อลิอันซ์ อยุธยา ประเทศไทย
จันทนา ชินวรรโณ ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

จันทนา ชินวรรโณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย 
อลิอันซ์ อยุธยา ประเทศไทย
ชยา ควรคิด ผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ชยา ควรคิด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการขายผ่านช่องทางขายตรง ช่องทางธนาคาร และธุรกิจประกันกลุ่ม ประกันชีวิตและสุขภาพ