Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันอุบัติเหตุพิเศษ Acci Premier


 

ประกันอุบัติเหตุพิเศษ (รวมภาวะกระดูกแตกหัก) Acci Premier

ประกันภัยอุบัติเหตุ, ดูแลค่ารักษาพยาบาล
ประกันภัยอุบัติเหตุ, คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุ, เบี้ยประกันไม่แพง

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?


 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. จากอุบัติเหตุ และเงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (สำหรับความคุ้มครองแผน 7) และชดเชย 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์เฉพาะ*
 • เบี้ยฯ ไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ โดยค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท (คำนวนจากค่าเบี้ยฯ รายปีสำหรับเพศหญิง อายุ 35 ปี แผน 1)
 • ไม่เป็นภาระ สามารถแบ่งจ่ายเบี้ยฯ แบบรายเดือนได้
 • สมัครง่าย…ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆ
 • รับเงินก้อนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รวมถึงอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์) สูงสุด 1,000,000 บาท
 • พิเศษ รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์เฉพาะ* สูงสุด 2,000,000 บาท
 • รับค่ารักษาพยาบาล หากต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 40,000 บาทต่ออุบัติเหตุ
 • รับเงินชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก ผิวไหม้ น้ำร้อนลวก สูงสุด 80,000 บาทต่อปี
 • รับเงินชดเชยรายวัน หากต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด วันละ 1,500 บาทนานสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ
 • รับเงินปลอบขวัญกรณีเสียชีวิตทุกกรณี 20,000 บาท

*ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กรณีเหตุการณ์เฉพาะ คือ

 • กรณีที่ 1 ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือ ลิฟท์ ทำให้เกิดการสูญเสียดังกล่าว
  (ก) ในยานพาหนะสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล ซึ่งผู้ทำการขนส่งสาธารณะเป็นผู้รับจ้างทำการขนส่งบนเส้นทางขนส่งที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ หรือ
  (ข) ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือ
 • กรณีที่ 2 เสียชีวิตเกิดขึ้นเนื่องจากไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด ซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ ณ สถานที่นั้นในขณะที่เริ่มไฟไหม้
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย  7-69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • การฆ่าตัวตายในปีแรก หรือถูกฆาตกรรมโดยผู้รับประโยชน์
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • ประกันอุบัติเหตุพิเศษ (รวมภาวะกระดูกแตกหัก) Acci Premier เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ปรากฏอยู่ในใบรับรองการเอาประกันภัยคือ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา, สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มแบบ อ2.1 (การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา), สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล, บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อ2.1 (การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา) คุ้มครองกระดูกแตกหัก และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม คุ้มครองเงินชดเชยรายวัน
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ และ/ หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์
 • บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต