• ประกันชีวิตพร้อมการลงทุน
  • เลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต
  • คุ้มครองต่อเนื่องแม้พักชำระเบี้ย
  • อุ่นใจ ถอนเงินมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน

Swipe to view more

ชื่อกองทุน รายงาน 6 เดือน
(Semi Annual Report)
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (KKP GNP)