Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

  • ประกันชีวิตพร้อมการลงทุน
  • เลือกและปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต
  • คุ้มครองต่อเนื่องแม้พักชำระเบี้ย
  • อุ่นใจ ถอนเงินมาใช้ได้ยามฉุกเฉิน

Swipe to view more

ชื่อกองทุน รายงานประจำปี
(Annual Report)
กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX-A)