Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.สบายใจ สุขใจกับลูกหลาน ยิ้มรับกับบั้นปลายชีวิต

อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

สนใจแผนนี้

คุ้มครองชีวิตยาวจนถึงอายุ 85 ปี จ่ายเบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา ตามงบที่คุณกำหนด เพิ่มเติมคือมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพ และอุบัติเหตุได้

  • จ่ายเบี้ยฯ เริ่มต้นในราคาเบาๆ เพียง 225 บาทต่อเดือน (ตัวอย่างเบี้ยฯ เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,958 บาท ระยะเวลาชำระเบี้ย 25 ปี)
  • เลือกจ่ายเบี้ยฯ ตามงบที่กำหนด เพราะเรามีระยะเวลาชำระเบี้ยฯ ให้เลือกได้ 10, 15, 20 หรือ 25 ปี คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 85 ปี
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และมีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัยภัยสำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10, 15 และ 20 ปี  1 เดือน 1 วัน ถึง 65 ปี สำหรับแผนที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี คือ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำ 2,500 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต