Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิตสุขภาพ, แผนประกันชีวิต อยุธยาเฉพาะกาลคุ้มค่า ความคุ้มครอง เพื่อคนข้างหลัง

อยุธยาเฉพาะกาล 10/10
ประกันชีวิตสุขภาพ, เน้นความคุ้มครองชีวิต
ประกันชีวิตสุขภาพ, เบี้ยไม่แพงคุ้มครองสูง
ประกันชีวิตสุขภาพ, แนบความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุได้

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

แบบประกันเพื่อความคุ้มครองชีวิตที่เบี้ยไม่แพง และได้รับความคุ้มครองสูง ทำไว้เพื่อคนข้างหลังกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิด

 • ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิต เพราะจ่ายเบี้ยหลักพัน ได้รับความคุ้มครองหลักล้าน
 • สามารถเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่มได้
 • นำเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ไปลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร
 1. จ่ายเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ประกันชีวิตสุขภาพ, ตัวอย่างผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 20-59 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำปีละ 2,500 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต