Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิตสุขภาพ, แผนประกันชีวิต มาย โฮล ไลฟ์

 ยิ่งแบบที่คุ้มครองยาวทั้งชีวิตและสุขภาพ มันใช่เลย

มาย โฮล ไลฟ์ A90/21
ประกันชีวิตสุขภาพ, เบี้ยประกันไม่แพง
ประกันชีวิตสุขภาพ, ซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ
ประกันชีวิตสุขภาพ, คุ้มครองยาวครบสัญญามีเงินคืน

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

 • เบี้ยไม่แพง เหมาะสำหรับเป็นสัญญาหลัก
 • ต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ครบสัญญามีเงินคืน
 1. คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 2. กรณีอยู่ครบสัญญา

   2.1 รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   2.2 โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
ประกันชีวิตสุขภาพ, ความคุ้มครองและผลประโยชน์

% หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ หากมีการพิจารณาจะเริ่มพิจารณาตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 6 เป็นต้นไป อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษํทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

**เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัยโดยเงินปันผลนี้จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 69 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6,000 บาท โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HS) หรือ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (MHPU) หรือ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (MFC) หรือประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (MMK) หรือ ประกันมะเร็งหายห่วง (CBN)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ทั้งนี้ต้องซื้อแนบกับประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (HSMHPSK) เท่านั้น 
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต