Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิต, แผนออมทรัพย์ มาย ดับเบิล เซฟวิงส์

 

 

 

ประกันออมทรัพย์

มาย เซฟวิงส์ 10/6 (มีเงินปันผล)
ประกันชีวิตออมทรัพย์, จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปีได้เงินคืน 10 ปี
ประกันชีวิตออมทรัพย์, รับเงินคืนทุกปี
ประกันชีวิตออมทรัพย์, เบี้ยลดหย่อนภาษีได้

สนใจแผนนี้

ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

  • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลรายปีเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนประกันชีวิตออมทรัพย์ มาย เซฟวิงส์

1 เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน จากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต