Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.แผนการออมคุ้มค่า รับเงินจ่ายคืนทุกปี

มาย เซฟวิงส์ 10/6 (มีเงินปันผล)

สนใจแผนนี้

ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

  • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลรายปีเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต