Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิต, แผนออมทรัพย์ มาย ดับเบิล เซฟวิงส์แผนการออมคุ้มค่า รับเงินจ่ายคืนทุกปี

มาย เซฟวิงส์ 10/6 (มีเงินปันผล)
ประกันชีวิตออมทรัพย์, จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปีได้เงินคืน 10 ปี
ประกันชีวิตออมทรัพย์, รับเงินคืนทุกปี
ประกันชีวิตออมทรัพย์, เบี้ยลดหย่อนภาษีได้

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี พร้อมความคุ้มครองชีวิต และมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อซื้อความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเพิ่ม

  • รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลรายปีเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนประกันชีวิตออมทรัพย์ มาย เซฟวิงส์

1 เงินปันผลรายปี: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลรายปีให้ผู้เอาประกันภัย หากมีการพิจารณาว่าจะจ่าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป โดยเงินปันผลนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน จากการลงทุนที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงินปันผลรายปีนี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต