Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิต, แผนออมทรัพย์ มาย ดับเบิล พลัส

สร้างอนาคตให้ตัวเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน

มาย ดับเบิล พลัส
ประกันชีวิตออมทรัพย์, ออมได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประกันชีวิตออมทรัพย์, เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้
ประกันชีวิตออมทรัพย์, แนบความคุ้มครองด้านสุขภาพ

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

แบบประกันที่เน้นการวางแผนเพื่อสร้างทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวคุณเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน โดยมีให้เลือกถึง 4 แผนตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้

 • มี 4 แผนการออมให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในช่วงอายุของคุณ

Swipe to view more

ระยะเวลาความคุ้มครอง (ปี) 15 18 22 25
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ (ปี) 6 10 15 20
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย2
 • มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2
ประกันชีวิตออมทรัพย์, ความคุ้มครองและผลประโยชน์

1 - มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20: 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))

- มาย ดับเบิล พลัส 22/15: 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))


2 - มาย ดับเบิล พลัส 15/6, 18/10, 25/20: 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))

- มาย ดับเบิล พลัส 22/15: 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า) (ไม่รวมเบี้ยสำหรับสัญญาเพิ่มเติม และ/หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี))

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  - มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
  - มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
  - มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
  - มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต