Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

สร้างอนาคตให้ตัวเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน

มาย ดับเบิล พลัส

สนใจแผนนี้

แบบประกันที่เน้นการวางแผนเพื่อสร้างทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวคุณเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน โดยมีให้เลือกถึง 4 แผนตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้

 • มี 4 แผนการออมให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในช่วงอายุของคุณ

Swipe to view more

ระยะเวลาความคุ้มครอง (ปี) 15 18 22 25
ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ (ปี) 6 10 15 20
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย2
 • มีโอกาสรับผลประโยชน์เงินปันผลเพิ่มเติม ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  - มาย ดับเบิล พลัส 15/6 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
  - มาย ดับเบิล พลัส 18/10 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
  - มาย ดับเบิล พลัส 22/15 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
  - มาย ดับเบิล พลัส 25/20 (มีเงินปันผล) รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วง
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต