Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันเกษียณ, แผนประกันอยุธยาเกษียณมั่นคง

 

 

 

ประกันเกษียณอายุ

อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55, A60/A60, A65/A65
ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันเกษียณ, เกษียณตอนไหนรับเงินได้ตอนนั้น
ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันเกษียณ, รับเงินก้อนหรือรับแบบรายเดือน
ประกันชีวิตบำนาญ, ประกันเกษียณ, เบี้ยต่อปีไม่แพง

สนใจแผนประกันเกษียณอายุ

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

แบบประกันสำหรับวางแผนการเงินหลังเกษียณ ที่มีความยืดหยุ่นให้เลือกอายุทีต้องการเกษียณและการเลือกรับผลประโยชน์หลังเกษียณทั้งในรูปแบบเงินก้อน, รายงวด หรือเลือกรับบางส่วนเป็นเงินก้อน บางส่วนเป็นเงินงวดก็ได้

 • เลือกวางแผนในการชำระเบี้ยและอายุเริ่มต้นในการรับเงินบำนาญได้ 3 แผน คือ
  - ชำระเบี้ยจนครบอายุ 55 ปี และเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปีจนอายุครบ 75 ปี
  - ชำระเบี้ยจนครบอายุ 60 ปี และเริ่มรับเงินบำญตั้งแต่อายุ 60 ปีจนอายุครบ 80 ปี
  - ชำระเบี้ยจนครบอายุ 65 ปี และเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65 ปีจนอายุครบ 90 ปีเกษียณตอนไหน รับเงินได้ตอนนั้น
 • เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งรูปแบบเงินก้อน หรือรับเป็นรายงวดแบบรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรืองวดรายปี จนครบอายุ 75, 80 หรือ 90 ปี หรือจะเลือกรับแบบเงินก้อนและรายงวดก็ได้
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
ผลประโยชน์และความคุ้มครอง แผนประกันอยุธยาเกษียณมั่นคง

1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม: เป็นเงินปันผลในรูปแบบจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่สะสมตั้งแต่ปีแรกที่บริษัทพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ: บริษัทอาจจะพิจารณาเงินปันผลในรูปแบบของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ ซึ่งแบบประกันภัยนี้บริษัทจะพิจารณาจ่ายในอัตราปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2-4 และหลังจากนั้นบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นรายปี อนึ่ง เงินปันผลซึ่งได้เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัท จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแตกต่างกันตามแบบประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษที่บริษัทพิจารณาในแต่ละปี

2 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา: บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัยซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

Swipe to view more

แบบประกัน อายุผู้ขอเอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ หมายเหตุ
อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55 16 - 45 ปี


ขั้นต่ำ 100,000 บาท

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล)
อยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 16 - 50 ปี
อยุธยาเกษียณมั่นคง A65/A65 16 - 55 ปี
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต