Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.ชีวิตสุขสบาย ด้วยเงินบั้นปลายยามเกษียณ

อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55, A60/A60, A65/A65

สนใจแผนนี้

แบบประกันสำหรับวางแผนการเงินหลังเกษียณ ที่มีความยืดหยุ่นให้เลือกอายุทีต้องการเกษียณและการเลือกรับผลประโยชน์หลังเกษียณทั้งในรูปแบบเงินก้อน, รายงวด หรือเลือกรับบางส่วนเป็นเงินก้อน บางส่วนเป็นเงินงวดก็ได้

 • เลือกวางแผนในการชำระเบี้ยและอายุเริ่มต้นในการรับเงินบำนาญได้ 3 แผน คือ
  - ชำระเบี้ยจนครบอายุ 55 ปี และเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปีจนอายุครบ 75 ปี
  - ชำระเบี้ยจนครบอายุ 60 ปี และเริ่มรับเงินบำญตั้งแต่อายุ 60 ปีจนอายุครบ 80 ปี
  - ชำระเบี้ยจนครบอายุ 65 ปี และเริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 65 ปีจนอายุครบ 90 ปีเกษียณตอนไหน รับเงินได้ตอนนั้น
 • เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งรูปแบบเงินก้อน หรือรับเป็นรายงวดแบบรายเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรืองวดรายปี จนครบอายุ 75, 80 หรือ 90 ปี หรือจะเลือกรับแบบเงินก้อนและรายงวดก็ได้
 • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

Swipe to view more

แบบประกัน อายุผู้ขอเอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ หมายเหตุ
อยุธยาเกษียณมั่นคง A55/A55 16 - 45 ปี


ขั้นต่ำ 100,000 บาท

สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
ยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล)
อยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 16 - 50 ปี
อยุธยาเกษียณมั่นคง A65/A65 16 - 55 ปี
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต