Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.ใช้ชีวิตแบบที่ใช่ แม้ในวัยหลังเกษียณ

มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

สนใจแผนนี้

เกษียณ แบบมั่นใจ พึ่งตัวเองได้ มีเงินใช้ทุกปี ง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

  • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 85 ปี
  • รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี
  • โอกาสรับเพิ่มเงินบำนาญเพิ่มเติมปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม
  • เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทต่อปี นาน 5 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 25 - 50 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,500,000 บาท (ต่อผู้เอาประกันภัย) โดยรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัย มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต