Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า

ให้คุณเต็มที่กับการรักษาที่มากกว่า

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (HSMHPU_S)
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินคุ้มครองสูง
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, คุ้มครองถึง 90 ปี
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินฉีดวัคซีน, ตรวจสุขภาพประจำปี

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

สุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า ประกันสุขภาพที่ปลดล็อคค่าใช้จ่ายในการรักษาที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ พร้อมเพิ่มการดูแลสุขภาพด้วยค่าฉีดวัคซีนและค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • จัดเต็มวงเงินความคุ้มครองใหม่ แผนสูงสุดถึง 30 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • เหมาจ่ายตามจริง จัดให้เต็มๆชุดใหญ่ ป่วยเล็ก ป่วยใหญ่ ป่วยกระทันหัน ป่วยนอน ICU ก็จ่ายตามจริง ครอบคลุม ค่าเอกซเรย์ ค่าแล็บ ค่าผ่าตัด ล้างไต เคมีบำบัด รังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง และรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นต้น
 • หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายเมื่อต้องนอน รพ. จากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID19)* 
 • ให้คุณดูแลสุขภาพได้มากกว่าเดิม เพิ่มค่าฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพประจำปี แผนสูงสุด 5,500 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ดูแลกันเต็มที่ด้วยบริการดูแลยามพักฟื้นถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่าย
* มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เพียง 14 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ในกรณีที่เจ็บป่วยและเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเพื่อการรักษาพยาบาลเนื่องมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองในกรณีดังกล่าวเฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติและกรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
หมายเหตุ: บริการดูแลยามพักฟื้น ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิชเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการให้บริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบก่อนใช้บริการ 

Swipe to view more

ความคุ้มครองและผลประโยชน์ แผนความคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
วงเงินความคุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์ 5,000,000 10,000,000 30,000,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ) ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
     1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล ต่อวัน** 3,000 6,000 15,000
     1.2 ค่าบริการทางการพยาบาล ต่อวัน** 1,000 2,000 จ่ายตามจริง
     1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาลในห้อง ICU ต่อวัน** จ่ายตามจริง
     1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษา ต่อวัน** 2,000 4,000 10,000
     1.5 ค่ายากลับบ้าน ต่อการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง** 2,000 3,000 4,500
     1.6 ค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆ ตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
       - ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
       - ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
       - ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
       - ค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ซึ่งมีตัวอย่างรายการดังต่อไปนี้
     2.1 ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ค่าเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจง
         ต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) ค่ารังสีรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง
จ่ายตามจริง
     2.2 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชม. ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง
     2.3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสี และค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (เกิดขึ้นภายใน 30 วัน
         ก่อนการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และภายใน 60 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็น
         ผู้ป่วยในครั้งนั้น) เช่น ค่า X-ray, CT scan, MRI, Ultrasound และ ค่าตรวจเลือด เป็นต้น

จ่ายตามจริง
     2.4 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
     2.5 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก เช่น ผ่าฝี หูด ริดสีดวงทวาร เป็นต้น จ่ายตามจริง
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ
     3.1 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และ/หรือ ค่าฉีดวัคซีน รวมกันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
         (สัญญาต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 12 เดือน)
1,000 2,500 5,500
**ไม่จำกัดจำนวนวันสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ 
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย
  - อายุ 1 เดือน 1 วัน – 10 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 2
  - อายุ 11 – 70 ปี ซื้อได้แผน 1 – แผน 3
  (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
 • สามารถแนบได้กับสัญญาหลักที่บริษัทกำหนด โดยสัญญาหลักจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายสามารถสมัครประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
 • สามารถซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แนบได้
 • กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
 • ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ)
 • การจ่ายผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า หลังจากหักด้วยจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศไทย ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย
 • ความรับผิดส่วนแรก คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาล โดยหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกจะไม่เกินจำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์
 • จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรก 17,500 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ไม่รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อ 3. ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและ/หรือค่าฉีควัคซีน
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ เฉพาะการป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยของประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า อาจแตกต่างกันตามเพศ ช่วงอายุ ขั้นอาชีพ และแผนความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรือ อาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ
  ผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ 
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต