Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, แผนประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส บีดีเอ็มเอสป่วยหนักแค่ไหน สบายใจได้เพราะเราเหมาจ่ายค่ารักษาให้สูงสุดเป็นร้อยล้าน

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (MFC)
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินฉีดวัคซีน,
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, ค่าล้างไต, ค่าเคมีบำบัด

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

เฉพาะลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยต้องนอน หรือไม่นอน รพ. ค่าศัลยกรรมกรณีอุบัติเหตุหรือมะเร็ง ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด เป็นต้น แบบเหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้าน ที่โรงพยาบาลเครือ บีดีเอ็มเอส กว่า 47 โรงพยาลทั่วประเทศและกัมพูชา

มีให้เลือก 2 แผนความคุ้มครอง แผนบียอนด์ แพลทินัม (วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท) และ แผน แพลทินัม (วงเงินคุ้มครอง 80 ล้านบาท)

Swipe to view more

แผนบียอนด์ แพลทินัม แผนแพลทินัม
เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงิน 100 ล้านบาท/ปี เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงโดยไม่จำกัดวงเงิน 80 ล้านบาท/ปี
นอน รพ ได้ค่าห้อง 18,000 บาท/วัน นอน รพ. ได้ค่าห้อง 12,000 บาท/วัน
ไม่นอน รพ. หาหมอได้ 30 ครั้ง/ปีค่ารักษาโรคทางจิตเวช 200,000 บาท/ปี ตลอดสัญญาไม่เกิน 400,000 บาท ค่ารักษาโรคทางจิตเวช 200,000 บาท/ปี ตลอดสัญญาไม่เกิน 400,000 บาท
ค่ากายภาพบำบัด 30,000 บาท/ปี กรณีซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกและทันตกรรมเพิ่มเติม
ค่ารักษาโรคทางจิตเวช 250,000 บาท/ปี ตลอดสัญญาไม่เกิน 500,000 บาทไม่นอน รพ. หาหมอได้ 30 ครั้ง/ปี ไม่นอน รพ. หาหมอได้ 30 ครั้ง/ปี
ให้ค่าฉีดวัคซีน 80,000 บาท/ปี ค่ากายภาพบำบัด 20,000 บาท/ปี
ค่าทำฟัน (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) 100,000 บาท/ปี ให้ค่าฉีดวัคซีน 50,000 บาท/ปี
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับช่วงเวลาตั้งครรภ์และการคลอดบุตรปกติ 200,000 บาท/ครั้ง หรือการคลอดในภาวะแทรกซ้อน 400,000 บาท/ครั้ง ค่าทำฟัน (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) 50,000 บาท/ปี
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 20,000 บาท/ปี/ครั้ง ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 15,000 บาท/ปี/ครั้ง

Swipe to view more

สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท
สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 80 ล้านบาท

1.1 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน
1.1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
18,000 บาท
12,000 บาท
1.1.2 ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง)
3,000 บาท
2,000 บาท
1.1.3 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน กรณีรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.1.5 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.1.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

1.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
1.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดผู้ป่วยนอก
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.2.2 ค่าเอ็กซเรย์และแล็บ ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือ ภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.2.3 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ภายใน 24 ช.ม. นับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.2.4 ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.2.5 ค่าล้างไต
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

1.3 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน ภายใต้ ข้อ 1.1 ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
1.3.1 การศัลยกรรมตกแต่ง อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง (Reconstructive surgery )
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.3.2 การรักษาทางทันตกรรมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.3.3 การรักษาโรคทางจิตเวช (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 365 วัน) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
250,000 บาท
(500,000 บาท ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)
200,000 บาท
(400,000 บาท ตลอดสัญญาเพิ่มเติมนี้)
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์)

 

เลือกซื้อเพิ่มได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

2.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
(กรณีเลือกซื้อเพิ่ม)
2.2 ค่ากายภาพบำบัด
30,000 บาท
20,000 บาท
(กรณีเลือกซื้อเพิ่ม)
2.3 ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน
10,000 บาท
10,000 บาท
(กรณีเลือกซื้อเพิ่ม)
2.4 ค่าฉีดวัคซีน
80,000 บาท
50,000 บาท
(กรณีเลือกซื้อเพิ่ม)
2.5 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ไม่เกิน 1 ครั้ง)
20,000 บาท
15,000 บาท
(กรณีเลือกซื้อเพิ่ม)
3. ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
150,000 บาท

 

เลือกซื้อเพิ่มได้ 50,000 บาท
(เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ 80 ล้านบาท)
รายละเอียดเพิ่มเติม

4. ค่าตรวจรักษาสายตา (ชดเชย 80% ของค่ารักษาพยาบาล) สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
15,000 บาท
ไม่คุ้มครอง
5.1 กรณีคลอดบุตรปกติ
200,000 บาท
ไม่คุ้มครอง
5.2 กรณีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ หรือภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
400,000 บาท
ไม่คุ้มครอง

* สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องมีผลบังคับต่อเนื่องมามากกว่า 10 เดือน สำหรับการคลอดบุตร และมากกว่า 3 เดือน สำหรับการแท้งบุตร
6.1 กรณีการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 5
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1 ถึง ข้อ 3

6.2 กรณีการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส
6.2.1 กรณีการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3, ข้อ 2.1 และข้อ 5
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3 และข้อ 1.3.2-1.3.3 (กรณีซื้อเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอกจะขยายความคุ้มครองข้อ 2.1)
6.2.2 กรณีการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เท่านั้น
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3 และข้อ 5 และไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
100% ของค่ารักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 1.1, ข้อ 1.2.1-1.2.3, ข้อ 1.3.2-1.3.3 และไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง

Swipe to view more

  แผนบียอนด์ แพลทินัม
100 ล้านบาท
แผนแพลทินัม
80 ล้านบาท
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 6 ถึง 70 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี) 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับผู้ขอเอาประกันที่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 5 ปี บิดา, มารดา
หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ต้องสม้ครประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ร่วมด้วยเท่านั้น (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
สมัครประกันสุขภาพประเภทเหมาจ่าย ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น
แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อคู่กับสัญญาหลักที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท 100,000 บาท หรือ 50,000 บาท สำหรับสัญญาหลักอยุธยาชั่วระยะเวลา 
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตมาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
  • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุ
  • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกการตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์เว้นแต่เป็นการตรวจสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อตกลงคุ้มครอง
  • การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือคลินิก เครือบีดีเอ็มเอส ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลในประเทศไทย และการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลต่างประเทศ
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต