Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันแฮปปี้ เฮลธ์ แคร์

 

 

 

 

ประกันแฮปปี้ เฮลธ์ แคร์

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินคุ้มครองสูง
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, คุ้มครองถึง 90 ปี
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, วงเงินฉีดวัคซีน, ตรวจสุขภาพประจำปี

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว กรุณารอการติดต่อจากเราค่ะ

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

แฮปปี้ เฮลธ์ แคร์…คุ้ม ครบ ใน 1 แพคเกจ ทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ อีกทั้งไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล*  ณ รพ. ในเครือข่าย อลิอันซ์ อยุธยา ทั่วประเทศ
 • วงเงินผลประโยชน์ผู้ป่วยในแผนสูงสุดรวม 865,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อนอนรพ. เหมาจ่ายตามจริง แผนสูงสุด 200,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง เช่น ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอกกรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชม. และผ่าตัดแบบไม่นอน รพ. (Day Case) แบบจ่ายตามจริง แผนสูงสุด 200,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน แผนสูงสุด 3,500 บาทต่อวัน (นานสูงสุดถึง 180 วัน) และเพิ่มวงเงินผลประโยชน์เป็น 2 เท่า กรณี ICU
 • หาหมอแบบไม่นอนรพ. (OPD) ตามความจำเป็นทางการแพทย์ แผนสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน (30 ครั้งต่อปี) และเพิ่มวงเงินเป็น 2 เท่า กรณีที่มีการตรวจเอ็กซเรย์และแล็บ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ 100,000 บาท
 • สบายๆ เลือกแบ่งจ่ายเบี้ยแบบรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือนหรือรายปีได้
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์และการรักษาโควิด-19**

* เงื่อนไขการใช้บริการสินไหมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (Cashless Service) เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

** ความคุ้มครองต้องมีผลบังคับ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยพิจารณาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข

การตรวจเอ็กซเรย์และแล็บ หมายถึง การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยมีตัวอย่างตามรายการดังต่อไปนี้

การตรวจ MRI, การตรวจอัลตร้าซาวน์, การ X-Ray, CT scan, การตรวจคลื่นไฟฟ้า กล้ามเนื้อ (EMG), การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG), การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) และการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PET scan), การตรวจ RT-PCR, การตรวจในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ตามคำแนะนำและเห็นชอบโดยแพทย์

 • อายุ 6 – 19 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองได้ตั้งแต่แผนแฮปปี้ 1 – แฮปปี้ 3
 • อายุ 20 – 60 ปี สามารถซื้อความคุ้มครองได้ตั้งแต่แผนแฮปปี้ 1 – แฮปปี้ 5
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่่มแบบชั่วระยะเวลา แบบ 2 เช่น ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่่วันที่เข้าร่วมการประกันภัย หรือ ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่ม แบบ แฮปปี้ เฮลธ์ และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง สุขภาพกลุ่มแบบ แฮปปี้ เฮลธ์ ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก เพิ่มผลประโยชน์กรณีแล็บ (แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์ต่อการรักษา 1 ครั้ง) เช่น การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
 • ประกันสุขภาพแฮปปี้ เฮลธ์ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในใบรับรองการเอาประกันภัย คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา แบบ 2 สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบแฮปปี้ เฮลธ์ และบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพกลุ่มแบบแฮปปี้เฮลธ์ ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก เพิ่มผลประโยชน์กรณีแล็บ (แบบกำหนดจำนวนผลประโยชน์ต่อการรักษา 1 ครั้ง)
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุ จะเปลี่ยนแปลงตามอายุ และ/ หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เฉพาะการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วันนับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารสรุปสาระสำคัญฯ
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต