Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ประกันโรคร้ายแรง, แผนประกันคุ้มครองโรคร้าย มาย ซีไอ แคร์ประกันโรคร้ายได้คุ้ม ให้คุณจ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า ป่วยไม่ป่วย ยังไงก็คุ้ม

มาย ซีไอ แคร์ A85/20
ประกันโรคร้ายแรง, ครยสัญญามีเงินคืน
ประกันโรคร้ายแรง, หยุดจ่ายเบี้ยแต่ยังคุ้มครอง
ประกันโรคร้ายแรง, เบี้ยลดหย่อนภาษีได้

สนใจแผนนี้

Form sent successfully.

Apologies, we are currently unable to handle your request.

สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา

Enter the text below. 60 seconds remaining. Can't read the text?

ประกันโรคร้ายได้คุ้ม ป่วย หรือไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

 • จ่ายเบี้ยฯ ไม่เสียเปล่า เป็นโรค หรือไม่เป็นก็ได้เงินก้อน คุ้มครองทั้งโรคร้าย เสียชีวิตทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือได้รับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • คุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่ต้องชำระเบี้ยฯ เมื่อเป็นโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 เช่น มะเร็งระยะไม่ลุกลาม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่ออีกโดยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบสัญญาหรือจนกว่าได้รับผลประโยชน์ครบ 100%
 • เบี้ยฯ คงที่ตลอดสัญญา และเบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 1. รับ 20% หากได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้าย (ตามที่ระบุในกลุ่ม 1) สูงสุด 1 ครั้งต่อโรค
 2. รับสูงสุด 100% เมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายระยะรุนแรง (ตามที่ระบุในกลุ่ม 2)
 3. รับสูงสุด 100% หากเสียชีวิตก่อนครบสัญญา
 4. รับสูงสุด 100% หากอยู่ครบสัญญา (อายุครบ 85 ปี)
 • % หมายถึง % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 100% อย่างไรก็ตาม กรณีได้รับผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงกลุ่ม 1 แล้ว ผลประโยชน์จากโรคร้ายแรงกลุ่ม 2 หรือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีอยู่ครบสัญญาจะเท่ากับผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจาก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุกรมธรรม์
ประกันโรคร้ายแรง, ป่วยหลายโรคประกันก็จ่าย
ประกันโรคร้ายแรง, ป่วยต่อเนื่องประกันก็จ่าย
ประกันโรคร้ายแรง, หมดกังวลยามป่วยฉับพลัน
ประกันโรคร้ายแรง, จากไปก่อนวัยอันควรก็คุ้มครอง
ประกันโรคร้ายแรง, ไม่ป่วยยังไงก็คุ้ม
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 16-55 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด 4,000,000 บาทต่อผู้เอาประกันภัย
 • ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • โรคที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  โรคร้ายแรงกลุ่ม 1 ได้แก่ การเข้ารับการผ่าตัดชิ้นเนื้องอกที่ต่อมพิทูอิตารี /โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม / โรคเยื่อหุ้มหัวใจ / การผ่าตัดตับ / การผ่าตัดปอดออกทั้งข้าง 1 ข้าง / โรค Refractory Angina ที่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจด้วยวิธี Transmyocardial Laser Therapy เท่านั้น / ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุ่นแรง / การผ่าตัดฝัง Cochlear / การผ่าตัดใส่อุปกรณ์ระบายน้ำสมองและไขสันหลัง

  โรคร้ายแรงกลุ่ม 2
   ได้แก่ เนื้องอกสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งในกะโหลกศีรษะ /โรคมะเร็งระยะลุกลาม / โรคกล้ามเนื้อหัวใจ / อาการตับวายระยะสุดท้าย / โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย / ภาวะหมดสติ/ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ / โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด / การผ่าตัดเปิดหัวใจเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ / ภาวะไตวายระยะสุดท้าย / การสูญเสียการได้ยิน / การทุพพลภาพถาวรทั้งหมดอย่างถาวร / การสูญเสียความสามารถในการพูด / การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก / โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต