Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

(สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท“/“เรา”) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ และได้รับอนุญาตในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการในประเทศไทย

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการจัดการข้อมูลดังกล่าว เช่น วิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) วัตถุประสงค์ในการประมวลผล และใครที่เราจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลให้ สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

คำนิยาม

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บริษัทซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล

“กลุ่มอลิอันซ์” หมายถึง Allianz SE บริษัทย่อย บริษัทในเครือของ Allianz SE ซึ่งรวมถึง กลุ่มบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา

“กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา” หมายถึง บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านทั้งในรูปแบบเอกสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง หรือสมัครใช้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล (Email Address) วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการทำงาน ระดับการศึกษา
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • บันทึกการสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทในทุกช่องทาง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว – sensitive data เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการกระทำความผิดหรือถูกร้องเรียน หรือข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และข้อมูลอื่นๆที่ได้รับจากบุคคลที่สาม
 • หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟต์แวร์ เบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ และวัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอลิอันซ์ รวมถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เมื่อท่านใช้งาน “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอลิอันซ์” (Allianz Website or Application) ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตกับบริษัท (“สัญญาแต่งตั้งฯ”) หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งฯ หรือคำร้องขออื่นใดของท่าน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ  หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทอาจจะไม่สามารถเข้าทำสัญญาแต่งตั้งฯ หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

กรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านยืนยันว่าท่านได้กระทำการในนามของบุคคลนั้นเพื่อยินยอมให้มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล และรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในนามของบุคคลนั้น

เราได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างไร

3.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามใบคำขอสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสมัครสอบเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต หรือการฝึกอบรม เป็นต้น หรือตามคำร้องต่างๆ ที่ท่านได้ยื่นไว้กับบริษัท หรือจากการติดต่อต่างๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท หรือจากการสมัครขอใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่สัญญาแต่งตั้งฯ มีผลบังคับใช้
 • บริษัทยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทประกันภัยอื่น สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นต้น หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

3.2 บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

Swipe to view more

ฐานทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

 • เพื่อการบริหารจัดการ ดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท หรือตามสัญญาแต่งตั้งฯ เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน การพิจารณาจ่ายผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
 • เพื่อแจ้งแต่งตั้งหรือเพิกถอนใบอนุญาตต่างๆไปยังหน่วยงานกำกับดูแล
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตามสัญญา เช่น การแจ้งนโยบายหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการส่งเอกสารแจ้งผลการดำเนินการตามสัญญา เป็นต้น
 • เพื่อการจัดการข้อร้องเรียน หรือดำเนินคดีหรือบังคับใช้สิทธิตามกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท

 • เพื่อการตรวจสอบประวัติการทำงาน ประวัติพฤติกรรม การประเมินความเหมาะสมหรือคุณลักษณะของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจสอบสถานะของบุคคลตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายล้มละลาย เป็นต้น 
 • เพื่อการเปิดเผย การรายงานข้อมูล หรือนำส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดไปยังหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น พฤติกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น การประมวลผลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลการกระทำความผิดหรือทุจริต หรือข้อมูลที่สงสัยว่าอาจจะเกิดการกระทำความผิดหรือทุจริต ข้อมูลข้อร้องเรียน
 • เพื่อการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอเป็นคราวๆไป
 • เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th)

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของบริษัท
 • เพื่อการจัดกิจกรรม การแข่งขัน สัมมนา หรือการประชุมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน เช่น พิธีมอบคุณวุฒิหรือรางวัลต่างๆ การจัดการท่องเที่ยว การจัดทำหรือจัดส่งรางวัล เป็นต้น
 • เพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือพฤติกรรม การบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ การกระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันการทุจริตหรือฉ้อฉลการประกันภัย รวมถึงการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อให้บริษัท กลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการทดสอบระบบของบริษัท การจัดการฐานะทางการเงิน ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บบันทึก ทำสำเนา หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการวิเคราะห์หรือจัดทำสถิติที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กลุ่มอลิอันซ์ หรือกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา การสำรวจความพึงพอใจ การทำวิจัยตลาด เพื่อการการแก้ไขหรือพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การสำรวจหรือทดสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต เป็นต้น

ความยินยอม

 • บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือไม่ได้รับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท หรือตามกฎหมาย บริษัทอาจจะปฏิเสธการดำเนินการได้
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว เว้นแต่วัตถุประสงค์นั้นบริษัทสามารถประมวลผลได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ
ทั้งนี้ บริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายของท่านหรือสุขภาพของบุคคล หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้หรือเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้คำสั่งของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ หน่วยงานกำกับดูแล หรือคณะกรรมการต่างๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทอื่นๆในกลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา บริษัทรับประกันภัยอื่น บริษัทที่เป็นคู่สัญญา เช่น สถาบันการเงิน cloud service provider  บริษัทอื่นที่ให้บริการ เป็นต้น สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมประกันชีวิต เป็นต้น
 • บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการพิจารณาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท การขายกิจการ การร่วมทุน การมอบหมายงาน การถ่ายโอน หรือการจัดการอื่นๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกประมวลผลทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทยโดยบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทย หรือไปยังบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ เราจะปฏิบัติตาม “มาตรฐานการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอลิอันซ์” (Allianz‘ BCR) ซึ่งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้

รายชื่อของบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ที่ปฎิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.allianz.com/en/privacy-statement.html#TabVerticalNegative2523488475

สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • เข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (ถ้ามี)
 • ขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตนเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์กับเรา และท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งฯ หรือเกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมหรือให้บริการบางประเภท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งฯหรือข้อตกลงอื่นใด หรือไม่ได้รับบริการบางประเภทจากบริษัท

บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือบริษัทมีความชอบธรรมในการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตามที่บริษัทเห็นสมควร

เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะเก็บรักษาต่อเนื่องต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง หรือวันที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมาย การพิจารณาคดี เป็นต้น

มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ (เฉพาะกรณีเว็บไซต์)

บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร

เทคโนโลยีในการติดตามช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ และใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ในกรณีเหล่านี้ เช่น การที่ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทจากเบราว์เซอร์หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศอาจขอให้ท่านยืนยันการตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งแรก ถ้าท่านอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ถูกตั้งค่าคุกกี้ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับการขอให้ตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในอนาคต

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการติดตามโดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือนหรือยอมรับเทคโนโลยีการติดตามหรือไม่ เช่น คุกกี้ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่านและคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการติดตาม อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบริษัทถูกใช้งานอย่างไร (เฉพาะกรณีเว็บไซต์)

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ ("ปลั๊กอิน"):

Swipe to view more

ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย

ดำเนินการโดย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ปุ่ม Share บน เฟซบุ๊ก

(Facebook)

Facebook Inc

1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

 

 

ปุ่ม ทวีต

(Tweet)

Twitter Inc

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

https://twitter.com/privacy

 

ปุ่ม ยูทูบ

(YouTube)

YouTube

San Bruno, California, United States

https://www.youtube.com/about/policies/

 

ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (YouTube) ("ผู้ปฏิบัติการ") หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การกดวิดีโอบนยูทูป ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการ และถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ

มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (เฉพาะกรณีเว็บไซต์)

เราได้ใช้มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิคและด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

เราจะจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและกลับจากบริษัทอย่างไร (เฉพาะกรณีเว็บไซต์)

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไปและกลับจากบริษัทได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิคและความด้านองค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล ซึ่งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับได้กำหนด (เช่น คำสั่งศาล กระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญา การกระทำความผิดทางกฎหมาย) โดยบุคคลที่ถูกระบุอยู่ในฝ่ายที่กำหนด (เช่น ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) ทุกขั้นตอนของกระบวนการรวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ อีเมลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

อะไรที่ท่านควรพิจารณาเมื่อส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เฉพาะกรณีเว็บไซต์)

อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ส่งไปยัง หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์ อาจถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจนำไปสู่การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ถึงแม้ว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและส่งต่อไปยังประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลต่ำกว่าในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบ หรือรับผิดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านขณะที่ถูกส่งในอินเทอร์เน็ตถึงบริษัท เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจเลือกวิธีการสื่อสารอื่นกับบริษัทตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางใด

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านสามารถติดต่อเราได้ ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

 • บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • ·      อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ
 • ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
 • อีเมล: customercare@azay.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ DPO_Report@azay.co.th

เรามีความถี่ในการปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคลแค่ไหน

เราทำการทบทวนคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ เราแน่ใจว่าประกาศฉบับที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์หรือ QR Code ด้านล่าง

https://life.azay.co.th/th_TH/privacy_notice_for_agent_and_broker/privacy-notice.html

บริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความระหว่าง 2 ภาษานั้นขัดหรือแย้งกัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นสำคัญ

คำชี้แจงส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2565