Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

แจ้งเคลมประกันชีวิตและสุขภาพ
แจ้งเคลมประกันชีวิตผู้ป่วยนอก (OPD)

เจ็บป่วยและรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) เจ็บป่วยและรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) 
แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ ดาวน์โหลด

ใบรับรองแพทย์ผู้รักษาที่สถาน พยาบาลนั้น ออกให้ หรือ รายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ (ด้านหลังแบบฟอร์ม) โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล

 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
 • หนังสือยินยอมที่กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ*
 • หลักฐานสำเนาสูติบัตรที่รับรองสำเนาแล้ว(กรณีเป็นผู้เยาว์)*
 • หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาแล้ว*
 • หลักฐานสำเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
   

*เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชดเชยสินไหม กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล หรือ คลินิก

ขั้นตอนการเคลมประกันชีวิตผู้ป่วยนอก

แจ้งเคลมประกันชีวิตผู้ป่วยใน (IPD)

เจ็บป่วยและรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (HS, HB, AI, PA)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ ,ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง (AI/PA/IPD/CI)  ดาวน์โหลด
 • รายงานแพทย์ ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษัทฯ(ด้านหลังแบบฟอร์ม) โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผู้ตรวจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล ในกรณีที่เรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมตามสัญญา HB Plus เนื่องจากการผ่าตัดซับซ้อน หรือผ่าตัดใหญ่ จะต้องแนบเอกสารรายงานการผ่าตัด (Operative Note)
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ (กรณีเรียกร้องค่ารักษารายวันอย่างเดียวให้ใช้สำเนาใบเสร็จได้)
 • ใบแจกแจง รายการค่ารักษาทุกรายการพร้อมรายละเอียดการรับประทานยา
 • หนังสือยินยอมที่กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ*
 • หลักฐานสำเนาสูติบัตรที่รับรองสำเนาแล้ว (กรณีเป็นผู้เยาว์)*
 • หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาแล้ว*
 • หลักฐานสำเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)*
 • เอกสารทางการแพทย์อื่นๆ ( ถ้ามี )
  - ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือ ใบอ่านฟิล์ม
  - ใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการฉีดครบ 5 เข็ม กรณีถูกสุนัขกัด
  - ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  กรณีได้เบิกจากบริษัทประกันภัย อื่น หรือต้นสังกัด หรือสวัสดิการอื่นๆที่ท่านยื่นก่อนแล้ว กรุณาส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่ประทับตราต้นสังกัด โดยแนบรายการหรือใบแสดงรายการที่สวัสดิการอื่นๆ จ่ายเงินแล้วประกอบด้วยทุกครั้ง และ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเพิ่มในส่วนของผลต่าง ซึ่งอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ที่ได้ซื้อไว้ในกรมธรรม์

* กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวทุกครั้งเมื่อ ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์อลิอันซ์อยุธยาแคร์ได้ หรือภาวะโรค/การบาดเจ็บ รุนแรงและเรื้อรัง หรืออื่นๆ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล หรือ คลินิก

ขั้นตอนการเคลมประกันชีวิตผู้ป่วยใน

ขั้นตอนการเคลมออนไลน์

ขั้นตอนเคลมออนไลน์, online claim

แจ้งเคลมประกันชีวิตโรคร้ายแรง (CI, DDB, CB )

การเรียกร้องสินไหมตามสัญญาโรคร้ายแรง (CI, DDB, CB )
 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หรือโรคร้ายแรง (AI/PA/IPD/CI)       ดาวน์โหลด
 • รายงานแพทย์ ผู้ตรวจรักษาตามแบบฟอร์มบริษัทฯ(ด้านหลังแบบฟอร์ม) ที่แถลงผลการวินิจฉัยโรคโดยละเอียด โดยให้แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ และเป็นแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามและประทับตราโรงพยาบาล
 • เอกสารทางการ แพทย์อื่นๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมรายงานผลการอ่านฟิล์ม สำเนาประวัติการรักษา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือผลทางพยาธิสภาพ
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตต้นฉบับ
 • หนังสือยินยอม ที่กรอกโดยครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ
 • หลักฐานสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 1. เข้าเว็บไซด์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดของการจัดเตรียมเอกสาร ด้านบน
 3. จัดส่งเอกสารที่ครบถ้วน ถึงบริษัทฯ โดย
  - ส่งไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาถึงฝ่ายสินไหม บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ชั้น 17 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  - หรือ ส่งด้วยตนเอง โดยนำส่งเอกสารได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ และ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ของบริษัทฯ ทุกแห่ง
 4. บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ ไปถึงผู้เอาประกันภัย ทางไปรษณีย์

แจ้งเคลมประกันชีวิตกรณีเสียชีวิต

กรุณาติดต่อ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1373 เพื่อแจ้งให้บริษัททราบทันที และยื่นเอกสารมรณกรรมให้บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

เสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาติ อาทิ โรคภัยไข้เจ็บหรือความชราภาพ

 • กรมธรรม์ประกันภัยต้นฉบับและใบรับเงินงวดสุดท้าย (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม  ดาวน์โหลด
 • แพทย์ผู้รักษาสำหรับสินไหมมรณกรรม
 • ใบมรณบัตรต้นฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองโดยนายทะเบียนอำเภอ หรือผู้รับประโยชน์
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตายต้นฉบับ และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์ท่านใดท่านหนึ่ง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือยินยอม ที่กรอกครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • ใบนำส่งการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม หรือมีผลทางคดี กรุณาจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • สำเนาการชันสูตรพลิกศพ (กรณีไม่ได้มีการผ่าพิสูจน์) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ
  รายงานการตรวจศพ โดยสถาบันนิติเวช ฯลฯ(กรณีที่มีการผ่าพิสูจน์ศพ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ คลิกที่นี่

บริการประกันชีวิตไม่ต้องสำรองจ่าย

คือบริการทางด้านการการรักษาพยาบาลที่อลิอันซ์ อยุธยา พัฒนาขึ้น เพื่อให้การบริการแก่ผู้เอาประกันภัย ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
คือ การขอใช้สิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ 
แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อแพทย์ผู้ตรวจลงความเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อแจ้งยืนยันการให้บริการเบื้องต้น เมื่อบริษัทฯ อนุมัติการใช้บริการแล้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงค่าใช้จ่ายที่อยู่ภาย ใต้เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ที่โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย โดยตรง
คือ การขอใช้สิทธิ์ในการเข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ 
แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ์โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัย แล้วจะแจ้งผลประโยชน์ และความคุ้มครองตามกรมธรรม์ให้ผู้เอาประกันภัยทราบ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์ที่โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย โดยตรง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เฉพาะ

 • ผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุในกรมธรรม์
 • กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • กรมธรรม์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคงค้างกับบริษัทฯ
 • กรณีที่ ค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ์นั้นให้กับโรง พยาบาล
 •  
 • กรณี ที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมมายังฝ่ายสินไหมได้ตามปกติ โดยดำเนินการตามประเภทของการเรียกร้อง ตาม link ด้านล่าง

- บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
- ในกรณีที่การเรียกร้องสินไหมครั้งนั้นๆ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา  บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

ติดต่อเราได้ 24 ชั่วโมง

ติดต่อ azay

โทร 1373